Skip to content

Jobs

Become part of our team!

Open positions:

  • Service- och Supportchef / Service and Support Manager
  • Key Account Manager

Service- och Supportchef

English version below.

Arbetsuppgifter

Är du en driven och målmedveten person som vill anta utmaningen att jobba i en teknisk utmanande miljö, med innovativa och samhällsnyttiga produkter och tjänster? Är du också en trygg ledare som genom att involvera och motivera skapar engagerade medarbetare, där ni tillsammans har som mål att ge bästa möjliga service till våra kunder?

I rollen som Service- och supportchef driver du företagets service och supportavdelning som ansvarar för underhåll och utveckling av servicedelarna i våra avtal. Avdelningens uppgift och främsta syfte är att vara tillgängliga för att stötta våra kunder när det kommer till frågeställningar både vad gäller hårdvara och mjukvara. I tjänsten har du daglig kontakt med kunder i supportfrågor, förebyggande- och avhjälpande service. Detta förutsätter också ett nära tvärfunktionellt samarbete internt. Du har i dagsläget personalansvar över två personer men avdelningen kommer troligen växa ytterligare inom kort.

Service och supportavdelningen går också in och tar hand om installationsprojekt där ni har direktkontakt med kunden och underleverantörer för att utföra tjänster. I rollen ingår även att hitta och utveckla ett bredare segment av underleverantörer och partners.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en gedigen teknisk bakgrund och erfarenhet av kundnära arbete. Kanske har du en projektledarbakgrund? Meriterande om du har arbetat med infrastrukturprojekt. Vi ser gärna att du har arbetat med underleverantörer sedan tidigare.

Som person är du målmedveten och systematisk i ditt arbetssätt. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.

Vi tror att du i tidigare roller har haft personalansvar och du förespråkar ett ledarskap som involverar, motiverar och engagerar.

Din sociala kompetens och kommunikationsförmåga är god och du har en har en grundtrygghet i din yrkesprofession, som medför att du uppfattas som pålitlig och förtroendeingivande i alla lägen.

Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Kan du även tyska är det meriterande.

För att trivas hos oss så bör du som person vara ödmjuk och flexibel i ditt förhållningssätt. Din drivkraft är stark och du strävar alltid efter att bli bättre tillsammans med dina kollegor. Vi är stolta över vårt team och vår produkt, det vill vi att du ska vara också!

Ansökan

I den här rekryteringen samarbetar vi med Påverka Nu. Ansökan sker på Påverka Nu:s hemsida.

Vid frågor vänligen kontakta Karin Danvall, karin.danvall@paverka.nu, 010-331 90 66.

 

Service and Support Manager

Tasks

Are you a driven and determined person who wants to take on the challenge of working in a technically challenging environment, with innovative and socially beneficial products and services? Are you also a confident leader who, by involving and motivating, creates engaged employees, where you together have the goal of providing the best possible service to our customers?

In the role of Service and Support Manager, you run the company’s service and support department, which is responsible for the maintenance and development of the service parts of our agreements. The department’s task and main purpose is to be available to support our customers when it comes to issues both in terms of hardware and software. In the service, you have daily contact with customers in support issues, preventive and remedial service. This also requires close cross-functional cooperation internally. You currently have personnel responsibility over two people, but the department will probably grow further shortly.

The service and support department also takes care of installation projects where you have direct contact with the customer and subcontractors to perform services. The role also includes finding and developing a broader segment of subcontractors and partners.

Qualifications

We are looking for you who have a solid technical background and experience of customer-oriented work. Maybe you have a project manager background? A merit if you have worked with infrastructure projects. We would like to see that you have worked with subcontractors before.

As a person, you are purposeful and systematic in your way of working. You have the interest, will and ability to help others and make an effort to deliver solutions.

We believe that in previous roles you have had personnel responsibilities and you advocate for leadership that involves, motivates and engages.

Your social skills and communication skills are good and you have a basic security in your professional profession, which means that you are perceived as reliable and trustworthy at all times.

You are proficient in Swedish and English in speech and writing. If you also know German, it is a merit.

To thrive with us, you as a person should be humble and flexible in your approach. Your drive is strong and you always strive to be better together with your colleagues. We are proud of our team and our product, we want you to be too!

Application

In this recruitment we collaborate with Påverka Nu. The application takes place on Påverka Nu’s website.

If you have any questions, please contact Karin Danvall, karin.danvall@paverka.nu, 010-331 90 66.

Key Account Manager

English version below.

Arbetsuppgifter

Har du en stor passion för teknik, kundrelationer och affärsutveckling? Drivs du av att arbeta mot internationella kunder och marknader? Här finns en möjlighet att vara en del av en spännande resa i ett företag som befinner sig i en kraftig tillväxtfas.

Vi söker en driven person som brinner för att utveckla kundrelationer och som vill vara med och utveckla våra internationella marknader. Om du är sugen på en ny utmaning inom sälj och affärsutveckling erbjuds du oändliga möjligheter här.

Axentia är ett innovativt företag med en fantastisk historia och spännande framtid. Som medarbetare hos oss blir du delaktig i ett företag med hög kompetens och kunskap i kombination med mycket hjärta. Ta chansen att växa med ett av Sveriges mest intressanta företag.

Som Key Account Manager kommer du att arbeta direkt mot våra kunder med våra unika högteknologiska produkter. Du kommer att etablera både nya, och utveckla befintliga kundrelationer och partnerskap.

I rollen som KAM kommer du att vara kontoägare och ansvara för Axentias Key Accounts där du driver utveckling, merförsäljning och uppföljning på våra avtal med våra internationella kunder. Ett av dina huvudfokus är att arbeta med upphandlingar tillsammans med våra Area Sales Managers. Du arbetar också tätt tillsammans med projektledare, produktägare och produktion. Vår marknadsposition är stark och i din tjänst ingår det resor för att besöka både nya och befintliga kunder.

Placeringsort är Linköping och du rapporterar till Försäljningschefen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en ingenjörsexamen alternativt har samlat relevant erfarenhet och kunskap inom tidigare arbete inom sälj kopplade till en teknisk bransch. Vi sätter stort värde vid kombinationen sälj/affärsutveckling och teknik. Vi ser att du har erfarenhet av att göra affärer mot både nationella och internationella marknader.

För att du ska trivas att arbeta hos Axentia bör du ha ett flexibelt förhållningssätt, ett stort driv och en ödmjuk framtoning.

Vi ser att du är självgående i ditt arbete och drivs att bygga och utveckla gynnsamma kundrelationer. Du strävar alltid efter att bli bättre och utvecklas, både som person, men också tillsammans med dina kollegor och företaget som helhet.

Vi förväntar vi oss att du talar och skriver engelska obehindrat. Talar du dessutom tyska är det ett stort plus.

Vi är stolta över vårt team och våra produkter, det vill vi att du också ska vara!

Ansökan

I den här rekryteringen samarbetar vi med Påverka Nu. Ansökan sker på Påverka Nu:s hemsida.

Vid frågor vänligen kontakta Karin Danvall, karin.danvall@paverka.nu, 010-331 90 66.

 

Key Account Manager

Tasks

Do you have a great passion for technology, customer relations and business development? Are you driven to work with international clients and markets? Here is an opportunity to be part of an exciting journey in a company that is in a strong growth phase.

We are looking for a driven person who is passionate about developing customer relationships and who wants to be involved in developing our international markets. If you are looking for a new challenge in sales and business development, you are offered endless opportunities here.

Axentia is an innovative company with a fantastic history and exciting future. As an employee with us, you become part of a company with high competence and knowledge combined with a lot of heart. Take the opportunity to grow with one of Sweden’s most interesting companies.

As a Key Account Manager, you will work directly with our customers with our unique high-tech products. You will establish both new, and develop existing customer relationships and partnerships.

In the role of KAM, you will be the account owner and responsible for Axentia’s Key Accounts where you drive development, additional sales and follow-up on our agreements with our international customers. One of your main focuses is to work on tenders together with our Area Sales Managers. You also work closely with project managers, product owners and production. Our market position is strong and your service includes trips to visit both new and existing customers.

The location is Linköping and you report to the Sales Manager.

Qualifications

We are looking for you who have an engineering degree or have gathered relevant experience and knowledge in previous work in sales linked to a technical industry. We place great value on the combination of sales/business development and technology. We see that you have experience in doing business to both national and international markets.

In order for you to enjoy working at Axentia, you should have a flexible approach, a great drive and a humble image.

We see that you are self-sufficient in your work and driven to build and develop favorable customer relationships. You always strive to become better and develop, both as a person, but also together with your colleagues and the company as a whole.

We expect you to speak and write English fluently. If you also speak German, that’s a big plus.

We are proud of our team and our products, we want you to be too!

Application

In this recruitment we collaborate with Påverka Nu. Apply via Påverka Nu’s website.

Please contact Karin Danvall for any questions: karin.danvall@paverka.nu, 010-331 90 66.